Algemene voorwaarden Groen Infra B.V.

1. Toepassing voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden van LJ Groen-Infra b.v. zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen LJ Groen-Infra b.v., ingeschreven bij KvK onder nummer 82271372 (hierna te noemen Groen-Infra) en een wederpartij voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op levering van materialen en voor uitvoering van werken, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of daarin hun grondslag vinden. In het hiernavolgende wordt onder Opdrachtgever tevens begrepen afnemer en/of koper.
1.3. Groen-Infra is slechts gebonden aan haar eigen voorwaarden en accepteert geen afwijkende bedingen, tenzij dat van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen
2.1. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na datering van de aanbieding.
2.2. Groen-Infra kan niet aan een offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers van Groen-Infra binden haar niet, tenzij deze door Groen-infra schriftelijk zijn bevestigd.
2.4. De in de offerte van Groen-Infra genoemde prijzen zijn gebaseerd op de per datum aanbieding geldende belastingen, heffingen, invoerrechten, lonen, sociale lasten, materialen en andere kosten. Groen-Infra is bevoegd verhogingen van één of meer van deze kostencategorieën, die na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd worden, in de prijs door te berekenen aan Opdrachtgever.
2.5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Opdracht
3.1. De overeenkomst komt tot stand indien:
A. Opdrachtgever de offerte van Groen-Infra aanvaardt; of
B. Groen-Infra een door Opdrachtgever geplaatste order/opdracht accepteert; of
C. Een schriftelijke overeenkomst door beide partijen is ondertekend; of
D. Groen-Infra een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht/order.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief BTW.
4.2. Opdrachten op uurbasis worden aan u doorberekend voor de daadwerkelijke voor uw opdracht gewerkte uren, waarbij uren worden afgerond op halve uren.
4.3. Indien de feitelijke gemaakte kosten van een opdracht de vooraf gecalculeerde kosten overschrijden, is Groen-Infra gerechtigd u deze extra kosten in redelijkheid in rekening te brengen.

5. Betaling
5.1. Facturatie geschiedt per uitgevoerde opdracht en of afgesproken termijnstaat. De factuur zal verwijzen naar een opgegeven projectnummer indien deze is doorgegeven.
5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s
op de factuur vermelde bankrekening.
5.3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Groen-Infra verschuldigd is, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd.
5.5. Alle de met incasso gefactureerde bedragen welk gemoeid gaande met (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij.

6. Dienstverlening
6.1. Groen-Infra voert de werkzaamheden conform de opdrachtomschrijving met zorg uit op de voor ons gebruikelijke deskundige wijze, gebaseerd op de door u verstrekte informatie.
6.2. De wederpartij is gehouden Groen-Infra alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

7. Overmacht
7.1. Groen-Infra kan in geval van overmacht of wijziging van omstandigheden de nakoming van de verplichting opschorten of de overeenkomst ontbinden, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.2. Indien de uitvoering van de opdracht of een deel daarvan blijvend onmogelijk is, worden de ter zake reeds betaalde kostenvergoedingen aan de wederpartij gerestitueerd. De vergoeding voor het betreffende resterende deel blijft echter in redelijkheid verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Indien Groen-Infra aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2. Groen-Infra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Groen-Infra is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
8.3. Indien Groen-Infra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Groen-Infra beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4. Groen-Infra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
8.5. Groen-Infra is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door derden, dan wel schade die voortvloeit uit het gebruik van de wederpartij of van derden afkomstige zaken.
8.6. Groen-Infra is in geen geval aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van termijnen, gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen gederfde wist of gemiste besparingen.
8.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te verwijten is aan opzet of grove schuld van Groen- Infra.
8.8. Indien Groen-Infra als gevolg van deze bepalingen ten opzichte van de wederpartij tot vergoeding van schade gehouden is, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de overeengekomen opdrachtvergoeding.
8.9. Eventuele schadeclaims dienen binnen 15 dagen na het ontstaan van de schade door de wederpartij aangetekend bij Groen-Infra te worden gemeld.
8.10. De rechtsvordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding of herstel verjaart na verloop van 1 jaar na het ontstaan van de schade.

9. Annulering
9.1. Indien de wederpartij een eenmaal verstrekte opdracht annuleert nog voor Groen-Infra is begonnen met de uitvoering daarvan dan is de wederpartij een vergoeding verschuldigd aan Groen-Infra wegens gemaakte onkosten en wegens winstderving.
9.2. De vergoeding bedraagt 25% van de overeengekomen opdrachtvergoeding.
9.3. Indien de wederpartij een eenmaal aan Groen-Infra verstrekte opdracht annuleert op of na de dag van start uitvoering is de wederpartij 100% van de overeengekomen opdrachtvergoeding verschuldigd. In geval van een opdracht welke op urenbasis wordt gedeclareerd, wordt deze overeengekomen opdrachtvergoeding bepaald op basis van het vooraf ingeschatte aantal uren.

10. Geheimhouding
10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Klachten
11.1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde opdrachten of het daaraan gekoppelde traject dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 15 dagen nadat de wederpartij de betreffende klacht heeft kunnen signaleren.
11.2. De wederpartij dient Groen-Infra in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen laten) onderzoeken.
11.3. Indien een klacht door Groen-Infra als zijnde gerechtvaardigd wordt bevonden, zal Groen-Infra zo spoedig mogelijk de klacht herstellen dan wel voor de wederpartij het betreffende deel van de opdracht crediteren, in overleg met de wederpartij.

12. Toepasselijk recht op geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Groen-Infra en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Groen-Infra b.v., maart 2021